نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است موضوع آن چیزی نیست که شما می‌بینید حتما ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
مناسب و در شأن شما نیستند منصرف شوید.
نتیجه معامله:
در این معامله منفعتی وجود ندارد و ناخواسته مرتکب حرام هم خواهید شد انجام ندهید.
سوره:
توبه
آیه:
62
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved