نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به سختی و عذاب می‌افتید و خیری در آن نیست.
نتیجه ازدواج:
گول ظاهر را نخورید اصلا مورد مناسبی نیست.
نتیجه معامله:
بعضی مسائل را از شما مخفی می‌کنند که در صورت آگاهی از آن اصلا انجام نمی‌دهید.
سوره:
توبه
آیه:
48
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved