نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بد است، منصرف شوید که نفع شما در آن است.
نتیجه ازدواج:
خودتان را گول نزنید مورد مناسب شما نیست ترک کنید.
نتیجه معامله:
از این امر که سودی نصیبتان نخواهد شد ولی ضرر وجود دارد.
سوره:
توبه
آیه:
37
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved