نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است زحمت بیهوده می‌کشی و فایده‌ای نخواهی برد.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست و دچار اختلاف خواهید شد ترک شود.
نتیجه معامله:
بد است طرفهای شما قصد فریب شما را دارند و به شما ضرر خواهد رساند.
سوره:
بقره
آیه:
120
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved