نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
خوب است از مشکلات نترسید و اقدام کنید که ان‌شاءالله خوشبخت خواهید شد.
نتیجه معامله:
معامله‌ی پرسودی خواهد بود با توکل به‌خدا اقدام نمایید تا موفقیتتان تضمین گردد.
سوره:
توبه
آیه:
14
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved