نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است خداوند پشتیبان شماست نگران نباشید اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
خوب است با توکل به خدا اقدام کنید ان‌شاءالله که عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
ان‌شاءالله و با‌یاری خدا معامله‌ی پرسودی خواهد بود اقدام کنید.
سوره:
انفال
آیه:
62
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved