نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است باعث اختلاف و تفرقه می‌شوید و در اهدافتان شکست می‌خورید.
نتیجه ازدواج:
به طلاق و جدایی کشیده می‌شود انجام ندهید صبر کنید مورد بهتری در راه است.
نتیجه معامله:
بد است ضرر خواهید کرد صبر کنید ان‌شاءالله مورد بهتری به‌شما پیشنهاد خواهد شد.
سوره:
انفال
آیه:
46
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved