نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید که به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله که خوشبخت می‌شوید.
نتیجه معامله:
معامله‌ی پر سود و منفعتی است موازین شرعی را رعایت کنید ضرر نمی‌کنید.
سوره:
انفال
آیه:
1
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved