نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار زیان و رنج خواهید شد و به‌شدت پشیمان خواهید شد ولی پشیمانی دیگر سودی ندارد.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست دچار اذیت و آزار خواهید شد و کار به جدایی می‌کشد انجام ندهید.
نتیجه معامله:
مورد خوبی نیست دچار ضرر و زیان خواهید شد، ترک کنید.
سوره:
اعراف
آیه:
188
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved