نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است زحمت بیهوده و سعی بی‌فایده و در آخر بدون نتیجه دلخواه پس ترکش کنید.
نتیجه ازدواج:
انسانهای پر توقع - تلاش زیاد شما و آخر طلاق و جدایی آنهم با هزار حرف و حدیث منصرف شوید.
نتیجه معامله:
سعی زیاد - انسانهای نادان و دروغگو و ضرر و‌یک اعصاب خراب انجام مده.
سوره:
اعراف
آیه:
171
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved