نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است بعد از کلی زحمت به نتیجه‌ی دلخواه هم نمی‌رسید ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
آدمهای دم دمی مزاج هستند که هر لحظه یک جور فکر می‌کنند و یک جور عمل می‌کنند از انجام این کار منصرف شوید که غیر بدبختی چیزی ندارد.
نتیجه معامله:
پس از زحمتهای فراوان مغبون هم خواهید شد پس همین الان فکرش را از سر بیرون کنید.
سوره:
اعراف
آیه:
150
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved