نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است با گروهی نادان برخورد خواهید نمود که به‌شدت از انجام کار پشیمان می‌شوید.
نتیجه ازدواج:
اصلا در شأن شما نیستند فکرش را از سرتان بیرون کنید.
نتیجه معامله:
دچار ضرر و زیان می‌شوید آن هم بعد از کلی زحمت انجام ندهید.
سوره:
اعراف
آیه:
138
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved