نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است اقدام کنید که به امید خدا خوشبخت می‌شوید.
نتیجه معامله:
کار پرسود و منفعتی است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
سوره:
اعراف
آیه:
121
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved