نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار مشکلات عدیده‌ای خواهید شد و در آخر مورد شماتت قرار خواهید گرفت.
نتیجه ازدواج:
در شأن شما نیستند بهتر است بی جهت خود را معطل نکنید.
نتیجه معامله:
به زحمت و مشکلاتش نمی‌ارزد ضمن آن که شما را فریب هم می‌دهند و حسابی ضرر خواهید کرد.
سوره:
اعراف
آیه:
96
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved