نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار مشکلات و اذیت و آزار خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
زحمت بسیاری دارد در آخر هم متوجه می‌شوید که ارزش نداشته است.
سوره:
اعراف
آیه:
82
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved