نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با رعایت موازین شرعی و توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است مشکلاتی وجود دارد قابل حل است اقدام کنید.
نتیجه معامله:
خوب است با قدری زحمت نتیجه‌ی خوبی حاصل خواهد شد.
سوره:
اعراف
آیه:
68
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved