نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرید و پشیمان خواهید شد پس از همین الان فکرش را از سر بیرون کنید.
نتیجه معامله:
این معامله سود که ندارد هیچ و ضرر هنگفتی هم نصیبتان خواهد شد، پس ترک کنید.
سوره:
اعراف
آیه:
38
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved