نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است انجام نده که جزو زیانکاران خواهی بود.
نتیجه ازدواج:
این ازدواج باعث آبروریزی خواهد بود و در صورت انجام هر روز به خود لعنت خواهید فرستاد.
نتیجه معامله:
ضرر هنگفتی در اثر این معامله خواهید کرد اگرمنصرف نشوید والا دچار سختی و ناراحتی می‌شوی.
سوره:
اعراف
آیه:
23
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved