نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار مال حرام خواهید شد و تمام زندگیتان تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
دچار تعهداتی می‌شوید که از توان شما خارج است از انجام آن منصرف شوید و الا ...
نتیجه معامله:
مال حرام وارد زندگیتان می‌شود و شما را به نابودی می‌کشاند ترک کنید.
سوره:
انعام
آیه:
152
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved