نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است هر چند ظاهر دلفریبی دارد، در باطن بد است انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
باطن افراد آن چیزی نیست که شما مشاهده می‌کنید در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
در این معامله خیری نیست انجام ندهید.
سوره:
انعام
آیه:
132
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved