نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است گرفتاری و مصیبت دارد انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست از انجامش صرف نظر کنید و به‌خدا توکل کنید ان‌شاءالله مورد مناسبین صیبتان خواهد شد.
نتیجه معامله:
دچار ضرر و زیان خواهید شد آن هم پس از گرفتاری‌های زیاد انجام ندهید.
سوره:
انعام
آیه:
119
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved