نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و در انجام واجبات دینی کوشا باشید.
نتیجه ازدواج:
خوب است همه‌ی مطالب را در اول کار بگویید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
با توکل به‌خدا و با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله سود خواهید برد.
سوره:
انعام
آیه:
102
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved