نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است چیزی را از شما پنهان می‌کنند که در صورت دانستن انجام نخواهید داد ترکش کنید.
نتیجه ازدواج:
موردی از شما مخفی مانده است که در صورت اطلاع از وجود آن به‌هیچ‌وجه دست به این کار نخواهید زد انجام ندهید.
نتیجه معامله:
این معامله با فریب و نیرنگ همراه است و چیزی که در آن فریب و حیله باشد انجام ندادن به ثواب نزدیکتر است پس انجام ندهید.
سوره:
انعام
آیه:
91
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved