نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است تباهی و گمراهی نصیبتان خواهد شد حتما ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
در این ازدواج خبری نیست اگر دنبال آبروریزی و دردسر می‌گردید اقدام کنید و الا ترک کنید.
نتیجه معامله:
سودی نصیبتان نخواهد شد که هیچ باعث حرف و حدیث مردم و آبروریزی هم خواهد شد.
سوره:
انعام
آیه:
74
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved