نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مشکلات و گرفتاری زیادی دارد و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
زندگی سخت و پر دردسری خواهد بود و روی آسایش را نخواهد دید فراموشش کنید.
نتیجه معامله:
بعد از کلی دردسر و اذیت شدن در نهایت ضرر هم می‌کنید انجام ندهید.
سوره:
انعام
آیه:
60
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved