نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دروغ و نیرنگ زیادی در این کار است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
با آدمهای دروغ گویی طرف هستید اصلا انجام ندهید.
نتیجه معامله:
فریب و دروغ دیده می‌شود و سر شما کلاه می‌گذارند منصرف شوید.
سوره:
انعام
آیه:
28
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved