نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است انجام آن به ضرر شما خواهد بود و پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
به‌شما دروغ می‌گویند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند این ازدواج به صلاح شما نیست باور کنید.
نتیجه معامله:
به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و دچار ضرر و زیان خواهید شد.
سوره:
بقره
آیه:
84
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved