نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است حرف و حدیث زیادی بر پا می‌شود ترک کنید که به صلاح شما نیست.
نتیجه ازدواج:
آنقدر اذیت خواهید شد که از زندگی سیر می‌شوید اقدام نکنید به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله:
زیاد به ظواهر توجه نکنید اصلا معامله خوبی نیست ترکش کنید.
سوره:
انعام
آیه:
9
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved