نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است با آدمهای احمقی برخورد می‌کنید که حرف، حرف خودشان است. اصلا انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
این مورد اصلا در شأن شما نیست به هیچ وجه اقدام نکنید که پشیمان می‌شوید.
نتیجه معامله:
در این معامله برای شما خیری نیست ترک کنید و الا گریبانتان را خواهد گرفت.
سوره:
مائده
آیه:
104
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved