نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به حرام می‌افتید انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
این ازدواج به صلاح شما نیست و از دین باز می‌مانید دنبال ظواهر باشید انجام ندهید که به هیچ وجه به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله:
به حرام خواهید افتاد و هیچ نفعی هم نخواهید برد حتما ترک کنید.
سوره:
مائده
آیه:
77
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved