نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
این همان موردی است که نصف دین شما را کامل می‌کند مواظب نصف دیگرش باشید.
نتیجه معامله:
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
مائده
آیه:
65
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved