نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است ترک به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج:
همه‌ی زندگی با مصیبت و بدبختی دست به گریبان خواهید بود ترک کنید.
نتیجه معامله:
به حرام خواهید افتاد از این کار دوری کنید.
سوره:
مائده
آیه:
42
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved