نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است خطر آبرویی و جانی دارد ترک نمایید.
نتیجه ازدواج:
به آبروریزی و هتک حرمتش نمی‌ارزد البته اگر جان سالم به در ببرید منصرف شوید.
نتیجه معامله:
منجر به دعوا و درگیری می‌شود و ضرر هنگفتی نیز متحمل می‌شوید ترک کنید.
سوره:
مائده
آیه:
32
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved