نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است و حدیث در می‌آید و پشت شما را خالی می‌کنند.
نتیجه ازدواج:
حرف و حدیث دارد اصلا مناسب شما نیستند ترک کنید.
نتیجه معامله:
نفعی ندارد و آن چنان که وعده و وعید می‌دهند نیست ترکش کنید.
سوره:
مائده
آیه:
18
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved