نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
عاقبتی جز پشیمانی نخواهد داشت انجام ندهید.
نتیجه معامله:
نیرنگ و حقه در کار است اصلا انجام ندهید.
سوره:
مائده
آیه:
10
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved