نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با رعایت موازین شرعی.
نتیجه ازدواج:
ان‌شاءالله که مبارک است هیچ گاه خدا را فراموش نکنید.
نتیجه معامله:
پرمنفعت است موازین شرعی را رعایت کنید.
سوره:
مائده
آیه:
3
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved