نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است حرف شما پیش نمی‌رود و زمین خواهید خورد.
نتیجه ازدواج:
گول ظواهر را نخورید اصلا ازدواج مناسبی برای شما نیست ترکش کنید.
نتیجه معامله:
هر چند در ظاهر معامله‌ی خوبی به نظر می‌رسد ولی چنین نیست و ضرر خواهید کرد.
سوره:
نساء
آیه:
171
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved