نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است دچار افراد بسیار بدی خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است اصلا انجام ندهید که به شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
طرفهای شما آدمهای کلاهبرداری هستند اصلا انجام ندهید.
سوره:
نساء
آیه:
155
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved