نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به حرام می افتید و ضرر می‌بینید با اشخاص دورویی روبرو می‌شوید که شما را برای رسیدن به اهدافشان لازم دارند.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است شما را گمراه می‌کنند به هیچ وجه انجام ندهید.
نتیجه معامله:
شما را فریب می‌دهند و ضرر هنگفتی به شما وارد می‌کنند.
سوره:
نساء
آیه:
141
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved