شهید آوینی
 
دانشجویان در مسابقه ترجمه قرآن شركت می كند

نخستین دوره مسابقات دانشجویی ترجمه قرآن كریم به زبان های خارجی نیمه اسفند ماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.

نخستین دوره مسابقات دانشجویی ترجمه قرآن كریم به زبان های خارجی ، شنبه پانزدهم اسفند ماه در باشگاه دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می شود.

مسابقه ترجمه قرآن كریم به زبان انگلیسی و به صورت كتبی با پاسخگویی به 30 سوال تستی برگزار می شود كه 800 شركت كننده از 30 دانشگاه مختلف استان تهران در این دوره به رقابت خواهند پرداخت.

بنابر این گزارش از 10 نفر برگزیده این مسابقات ، تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد و به نفرات اول تا سوم جوائز ویژه ای تعلق می گیرد.
 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo