شهید آوینی
 
همایش‎ معضل‎ آدامس‎‎ در انگلیس
 مقامهای‎ محلی‎‎ و متخصصان انگلیسی در همایشی‎‎ با عنوان‎ آدامس‎ ، به‎‎ چـاره جـویی بـرای‎‎ مـعضـل‎ آدامـس‎ هـای مصـرف‎ شــده‎ در خیابانها پرداختند.

آدامس‎ های‎ جویده‎‎‎ شده سالانه 150 میـلیـون‎ پوند هزینه‎‎ به این‎ كشور تحمیل‎ می‎ كند. در این‎‎ همایش‎ ، نمایندگان شوراهای‎ مـحلی‎ لندن‎، كاردیف‎ ، ادینبور و بلفاست‎ افزایـش‎ مالیات‎ بر آدامس‎ را خواستار شدند.

براساس‎ لایحه‎‎‎ محله و محیط زیست‎ تمیزتر كـه در مجلس‎‎ عوام ‎انگلیـس در حـال‎ بررسی‎ است‎ ، آدامس‎ جـویـده‎‎‎‎‎ شـده در زمـره زبــاله به شمار می‎ رود. این‎‎ قانـون ، راه‎‎ را بـرای‎ صـدور جـریمـه افرادی‎ كه‎ آدامس‎ خــود را بر سطح‎ خیابان‎ می‎‎ اندازند ، هموار می سازد. شركت‎كنندگان‎ در همـایـش‎ آدامـس‎ خـواستـار تولیـد آدامـس‎ هـای‎ قـابـل‎ تجـزیـه‎ و درج‎ پیامهایی‎ بر روی‎‎‎ بـستـه‎هـای آدامـس‎ بـرای رفتار مسوولانه‎‎ خریداران‎ مشابه با پیامهای‎ بهداشتی‎ بر روی‎‎ بسته‎های سیگار شدند.

سالانه 935 میلیون‎ بسته آدامس‎ به ارزش 300 میلیون‎ پوند در انگلیس‎ فروخته‎ می‎ شود اما تمیز كردن‎‎ آن از سطح‎ خیابانها، میلیونهـا دلار برای‎ شوراها هزینه‎ دربر دارد. پاك‎ كردن‎‎ آدامس‎ جویده‎‎ شده از سطح‎ خیابـان مشكل‎‎ است‎ و روشهای‎ معمول همچون‎ اسـتفـاده‎ از اسپری‎‎ های شیمیـایی‎ ، فـریـز كـردن‎ و دستگاههای‎ فشار آب‎‎ داغ سبب ایجـاد عـوارض‎ ناخواسته‎ بروی‎ سنگفرش‎ خیابانها می‎شود. نمایندگان‎ حزب‎ لیبرال‎ دمـوكـرات‎ انگـلیـس‎ خواستار صرف‎ مقداری‎‎ از درآمد كارخانه ‎هـای تولیـد آدامـس‎ ، بـرای‎ تـمیـز كـردن‎ سـطح‎ خیابانها شدند.

كشور سنگاپور فروش‎ آدامس‎ را از سـال 1992 ممنوع اعلام‎ كرده‎‎‎ و جریمه قاچاق‎ آدامس‎ به این‎‎ كشور یك‎ سال‎ زندان است‎.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo