شهید آوینی
انتقاد شديد شوراى اسلامى شهر تهران
رسیدگى به مصدومان ارك اسفبار است

كمیته ویژه شوراى اسلامى شهر تهران با ارایه گزارشى از وضعیت اسفبار رسیدگى به مصدومان حادثه ارك در مراكز درمانى، نسبت به افزایش تلفات هشدار داد.

مهندس چمران در جلسه دیروز گفت: دو نفر از اعضاى شوراى اسلامى شهر تهران مسوول تدوین گزارشى از وضعیت بیمارستان هایى شده اند كه مجروحان حادثه ارك در آن ها بسترى هستند و این گزارش از سوى شوراى اسلامى شهر تهران به عنوان نمایندگان مردم تهران به وزیر بهداشت و رییس جمهورى منعكس خواهد شد. وى افزود: اگر تهران بیمارستان تخصصى ندارد باید مجروحان به شهرستان هاى داراى امكانات منتقل شوند.

حبیب كاشانى، عضو شوراى اسلامى شهر تهران نیز با انتقاد از وضعیت نامناسب بیمارستان هایى كه مجروحان مسجد ارك در آن ها بسترى شده اند گفت: برخى مجروحان مسجد ارك همچنان از بسیارى امكانات اولیه در بیمارستان ها محرومند. وى افزود: براى انتقال مجروحان به بیمارستان خصوصى هر درصد سوختگى به یك میلیون تومان هزینه نیاز دارد، به طورى كه به منظور بسترى كردن یكى از مجروحان با ۸۰ درصد سوختگى ۸۰ میلیون تومان درخواست شده است. عضو شوراى اسلامى شهر تهران گفت: از برخى مجروحان هنگام مراجعه به بیمارستان سوال مى شود كه آیا در مسجد ارك مجروح شده اند یا نه و سپس درخواست مبلغ هنگفتى براى بسترى از آنها مى شود.

وى با بیان اینكه نبود امكانات و ارائه خدمات نامناسب میزان مرگ و میر مجروحان را افزایش مى دهد گفت: معلوم نیست چرا این قدر تامل مى شود كه آمار مرگ و میر افزایش یابد. عضو كمیسیون برنامه و بودجه شوراى اسلامى شهر تهران با بیان این كه وزارت بهداشت باید پاسخگوى وضعیت بیمارستان ها باشد افزود: هنگام بازدید وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشكى امكانات كمى بهبود یافت اما پس از مدتى دوباره شرایط به حالت اولیه بازگشت. وى جراحت برخى از مجروحان زن این حادثه را بسیار حاد و وضعیت آنها را نامناسب خواند و افزود: متاسفانه براى بهبود و سلامت آنها كوتاهى مى شود. كاشانى افزود: تخصصى نبودن بیمارستان هایى همچون لقمان، سینا و. . . كه مجروحان بسترى هستند بیماران را دچار مشكل كرده و بیمارستان تخصصى سوختگى مطهرى هم با كمبود تخت و امكانات مواجه است. وى با اشاره به اینكه تنها۵۰ آمبولانس در زمان وقوع حادثه مسجد ارك مجروحان را منتقل مى كردند یادآور شد: على رغم استفاده از آمبولانس هاى بهشت زهرا(س) و شهردارى براى رفع مشكل كمبود، اما در عین حال به شدت با كمبود آمبولانس مواجه بودیم و برخى مجروحان با خودروهاى شخصى و در شرایط بسیار نامناسب به بیمارستان ها منتقل شدند. كاشانى از اعضاى شوراى اسلامى شهر تهران درخواست كرد ضمن بازدید از بیمارستان هایى كه مجروحان بسترى هستند نقاط ضعف را بررسى و گزارشى از این وضعیت به هیات دولت منعكس كنند.

حسن بیادى، نایب رییس شوراى اسلامى شهر تهران نیز با انتقاد از وضعیت نامناسب مجروحان مسجد ارك گفت: متاسفانه شرایط به گونه اى است كه با سوختن كمتر از ۱۰۰ نفر دچار بحران مى شویم و بیمارستان ها قادر به ارائه خدمات نیستند. وى با تاكید بر این كه ستاد بحران باید در این گونه مواقع فعال شود افزود: بیمارستان ها حتى برخى از مجروحان را از بیمارستان بیرون كردند كه ستاد بحران باید از آنها شكایت كند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo