شهید آوینی
 
مراسم‎‎ شام غریبان‎ در فراق‎ شهداي‎ كربلا 
 شب‎ تاریك‎ تر از همیشـه‎ بـر فضـاي‎ دشت‎‎ كربلا سایه‎‎‎ افكنده است، بویي‎ غریب‎ همه جا را فرا گرفته‎‎‎، صـداي‎ ضجـه و مـویـه از گوشه‎‎ و كنار دشت‎ به گوش‎ مي‎رسد. سكوت‎ بر همه‎‎‎ جا سایه گستـرانـده و آسمـان‎ كربلا از دود به‎‎ جاي‎ مانده ازنبـرد بـزرگ‎- عصر عاشورا پر شده‎ است‎. صداي‎ گریه‎‎‎ دردانه اباعبدالله الحسین‎ (ع) در گوشه‎‎‎اي‎ خلوت‎ كه سر به زیر ازهراس‎ دشمن‎ با لباسهاي‎ خونین‎ و سـر و صـورت‎ كبـود در فراغ پدري‎ كه‎‎ همیشه محاسنش‎ را مي‎بوسیـد و مي‎‎بویید، به‎ گوش‎ میرسد.

اكنون‎‎‎ پس‎ از قرنها از این حادثه‎ در چنین روزي‎‎ مردم‎‎ سراسر كشور بابرگزاری آیین‎ شام غریبان‎‎ حادثه‎‎ تلـخ‎ آن روز را بـه تصـویـر مي‎‎كشند ودر فراق‎ شهداي‎ كربلا خون‎ میگریند. ساعاتي‎ پس‎ از شهادت‎ مظلومانه‎ امام‎ حسیـن‎ (ع) و 72 یار با وفاي‎‎ او درصحرای كربـلا و با غروب‎ خورشید دهم‎‎‎ محـرم، مـردم عـزادار سراسر كشورآیین‎‎ غمبار "شام‎غریبان" را بـر پا داشتند.

در این‎‎‎ آیین هزاران دلداده‎ وادي‎ كربلا بـا در دست‎ گرفتن‎‎‎ شمع‎هاي‎ روشن وزمزمه‎ حسین - حسین‎‎، بر مظلومیت‎‎ و غربت خاندان پیـامبـر (ص‎) گریستند. در میان‎ سیاهي‎ شب‎ اشك‎ و ماتم‎ تنهـا چیـزي‎ است‎ كه‎‎ اكنون‎‎‎ در میان عزادارانعلـم‎ كـرده است‎. نوحه‎‎‎ گر سوزناكتر از همیشه نوحه مي‎خواند و عزاداران‎‎ بیشتر از هر زماندیگري‎ در غربـت‎ حسین‎ (ع) اشك‎ مي‎ریزند.

آیین‎‎‎‎ ویژه‎ "شام‎ غریبان" دیشب‎ در میان حزن و اندوه‎ عزاداران‎ حسیني‎ درنقـاط مخـتلـف‎ مشهد و همچنین‎ حرم‎‎ مطهر امام رضا (ع) نیز برگزار شد. در این‎‎‎ آیین خدام‎ آستان قدس‎ رضوي‎ شمع‎ بـه‎ دست‎‎ با زمزمه‎‎ "حسین‎‎ جان"به یادمـظلـومیـت سید الشهدا "ع،" خاندان‎ پیامبر گرامي‎ اسلام‎ (ص‎) و بازماندگان‎ شهداي‎كربلا اشـك‎ مـاتـم‎ ریختند. طبق‎ سنت‎‎‎ همـه‎‎ سـالـه در شـب‎ شهـادت حضـرت اباعبدالله ‎‎‎الحسین‎‎ (ع) آیین ویژه خطبه خواني‎ نیز در صحن‎ انقلاب‎ اسلامي‎ و مراسم‎ شمع‎ بـه‎ دست‎‎‎ در شام‎ غریبان‎‎ اهـل‎ بیـت آن حضـرت از دارالتولیه‎‎ به طرف‎ صحن‎ جمهوري‎ اسلامـي‎ بـا حضور علما، خدام‎ و مسوولان‎‎ در جمع‎ عزاداران حسیني‎ برگزار شد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo