شهید آوینی
 
 269كشته‎‎ و زخمی‎ درحادثه مسجد ارك‎ تهران‎
 آتش‎ سوزی‎ در مسجد ارك‎ تهران كـه‎ هنگام‎ نماز مغـرب‎ و عشـا روی‎ داد بـاعـث كشته‎ شـدن 59 نفـر و زخمی‎ شـدن 210 نفـر دیگرشد .

فـرمـانـده نیروی‎ انتظامی‎ تهـران‎ بـزرگ‎ گفـت‎: از 210 نفرزخمی‎‎ این‎ حادثه‎ تعداد قـابـل‎ تـوجهی سرپایی‎ در بیمارستانها درمـان‎ و تعـدادی‎ نیز در بیمـارستـانهـا بـستـری‎ شده‎اند. سـردارطلایی‎‎‎ افـزود: بـرخی از زخمی هـا درحین‎‎ انتقال‎ بـه‎ بیمارستان فوت‎ كردند.

وی‎ گفت‎: حادثـه‎ مـسجـد ارك‎ ، درمیـدان ‎15 خرداد تهران‎ هنگامی‎ روی‎ داد كـه‎ جمـعیـت‎ عزادار حسینی‎ در حال‎ اقامه‎ نمـاز مغـرب‎ و عشا بودند. آتش‎ سوزی‎ از یك‎ گوشه‎ چـادر آغاز شد و كـل‎ صحن‎ مسجد را فراگرفـت‎ درحالی‎ كـه‎ مـسجـد مملو از جمعیت‎ نمـازگـزار بود.

درپی‎‎ این‎‎ حادثه‎‎ زخمی ها به بیمارستان های‎ سوم‎‎ شعبان‎‎ ، سینا ، بـازرگـانـان ، امـام خمینی‎(ره)‎ ، لقمان‎ و شفا منتقل‎ شدند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo