شهید آوینی
 
کتابخانه ی ملی ایران برای افتتاح آماده می شود
با انتقال کامل منابع به ساختمان جدید

با انتقال نود و پنج در صد منابع کتابخانه ملی در ساختمان خیابان سی تیر به ساختمان جدید ، کتابخانه ی ملی برای افتتاح در اسفند ماه آماده می شود.

با انتقال نود و پنج در صد منابع ، امکانات واسناد ساختمان قدیمی کتابخانه ی ملی واقع درخیابان سی تیر تهران به ساختمان جدید کتابخانه ی ملی ایران واقع در بزرگراه حقانی ، این ساختمان برای افتتاح دراسفند ماه جاری آماده سازی می شود.

این گزارش حاکی است کارساخت بزرگترین کتابخانه ی خاورمیانه ازحدود پنج سال قبل درمجموعه ای به مساحت پانصد هکتار( به علاوه مجموعه ی فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران ) درجنوب بزرگراه حقانی آغاز شد . این کتابخانه که به گفته ی مدیران آن مجهزترین کتابخانه ی منطقه است ، گنجایش بیش ازهفت میلیون کتاب (بدون در نظرگرفتن دیگر اسناد ومنابع خطی ) در فاز نهایی راه اندازی را دارد ، درحال حاضر بزرگترین کتابخانه ی خاورمیانه متعلق به یکی از دانشگاه های مصراست که گنجایش پنج میلیون جلد کتاب را دارد.

به گزارش مهر ، همچنین کتابخانه ی ملی ایران همگام با پیشرفت های فناوری اطلاعات دردنیا ، در صدد راه اندازی بزرگترین آرشیو الکترونیکی کتابخانه ای درایران است وازچند سال گذشته تاکنون بسیاری ازاسناد تاریخی وبخشی از آرشیو معتبر وبا ارزش برای استفاده پژوهشگران ومحققان آماده سازی شده است .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo