شهید آوینی
 
ممنوعیت‎ پخش‎ اذان‎ در مصر!

دولت‎ مصر اعلام‎ كرد: به منظور كاهش‎ آلودگی صوتی، بهتر است‎ مؤذنان اذان نگویند؛ ما خودمان از رادیو اذان پخش‎ می‌‌كنیم‎.
این در حالی‎ است‎ كه‎ این طرح‎ وزیر اوقاف‎، مخالفت‌‌های‎ گسترده‎ مسلمانان این كشور را برانگیخته‎ است‎.
معترضان‎ معتقدند، دولت‎ اگر می‎‌خواهد آلودگی صوتی شهرها كم‎ شود، بهتر است جلوی‎ بلندگوهای قوی دست‌فروش‌ها و ماشین‌ها را بگیرد نه‎ اینكه به مؤذن‌ها فشار آورد كه‎ اذان‎ نگویید.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo