شهید آوینی

 

نبش قبر مسلمانان از سوی صهیونیست ها به بهانه تعلق آن به تاریخ باستان!

مؤسسه تعمبر مقدسات اسلامی در فلسطین اشغالی 1948م. (الاقصی) از مقامات صهیونیتس خواست که استخوان های مردگانی را که شرکتی صهیونیستی موسوم به " تشخیص قربانیان حوادث" هفته گذشته از قبرستان "ام راشد" بیرون آورده، به آن محل بازگرداند.
این قبرستان به اهالی روستای طنطوره که ساکنانش در سال 1948 از آنجا آواره شده اند، تعلق دارد.مؤسسه الاقصی ادعای صهیونیست ها مبنی بر اینکه این قبرها به عهد باستانی فینقی ها (3000 سال پیش ) تعلق دارد به شدت رد کرد و اعلام داشت که محتویات این قبرها باید به این قبرستان باز گردانده و در همان جا دفن گردد.
در همین راستا محمد سلیمان اغباریه وکیل حقوقی مؤسسه الاقصی با ارسال نامه ای برای پلیس رژیم صهیونیتسی و اداره آثار باستانی رژیم صهیونیستی و مرکز پزشکی قانونی ابوکبیر، از آنان خواست استخوان ها و باقی مانده اموات را به صاحبان اصلی آن بازگردانند تا بر طبق شریعت اسلام و به منظور حفظ حرمت اموات در قبرستان ام راشد دفن شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo