شهید آوینی

 
اخراج‎ دو دانش‎ آموز به علت داشتن حجاب‎‎ در فرانسه
 یك‎ مدرسه‎‎‎ فرانسوی‎ روز سه شنبه دو دختر دانش‎ آموز را به‎‎ علت‎ بـه سـر داشتـن‎ روسری‎ اخراج‎ كرد. این‎‎‎ اولین مورد عمل‎ به‎ قـانـون جـنجـالی‎ ممنوعیت‎ داشتن‎ نشانه ‎های‎ مذهبی‎ در مــدارس‎ دولتی‎‎ فرانسه‎ محسوب‎ میشود.

بـه‎ گـزارش‎ خبـرگـزاری‎ رویتـرز ، یكی‎ از مسئولان‎‎‎ این مدرسه‎ گفت‎: این دو دانـش‎ آموز 12 و 13 سالـه‎ از زمـان‎ بـازگشایی‎ مدارس‎ در ماه‎‎ سپتامبربـه رغـم‎ نـشسـت‎هـای‎ مكـرر مسئولان‎‎ مدرسه‎ با آنها و والـدیـنشــان از برداشتن‎ روسری‎‎ های خود امتناع كرده‎ بودند.

وی‎‎ افزود : شورای انضباطی‎ تصمیم‎ گرفت‎ این‎ دو دانش‎ آموز را از مدرسه‎ اخراج‎ كند. دولت‎ فرانسه‎‎‎‎ در ماه سپتامبـر بـه همـراه داشتن‎ هرگونه‎‎ نشانه مذهبی‎‎ در مدارس‎ دولتی این‎ كشور را ممنـوع كرد.

بر اساس‎ این‎‎‎ قانون به‎ سر داشتن روسری‎ یـا عرقچین‎‎های‎‎ ویژه‎ یهودیان یاصلیب‎ های بـزرگ‎ مسیحی‎‎ در مدارس‎ دولتی فرانسه‎ ممنوع است‎.

در پاریس‎ فرانسوا فیلـون‎ وزیـر آمـوزش‎ و پرورش‎‎ فرانسه‎ گفت‎ : حدود 70 دانش آموز در سراسر ایـن‎ كشـور بـا وجـود هشـدار مكـرر مقامات‎ مسئول‎‎ به‎ دلیل امتناع از برداشتـن‎ روسری‎‎ های خود با خـطر اخـراج‎ از مـدرسـه‎ روبرو هستند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo