شهید آوینی

 
اعتراض‎ به‎ منع‎ پوشـش‎ اسلامی‎ در مدارس‎ ‎فرانسه

صدها نفر در اعتراض‎ به‎ منع‎ پوشـش‎ اسلامی‎ در مدارس‎ فرانسه‎ در شهراستراسبـورگ‎ تظاهرات‎ كردند. روزنامه‎ فرانسوی‎ لیبراسیون‎ نوشت‎ ، تظاهر كنندگان‎ كه‎‎ شمار آنها به 200 نفر می‎ رسید و دانش‎ آموزان‎‎ محجبه‎ نیزدرمیان آنها بودند شعارهایی‎ در اعتراض‎ به‎ قانـون‎ منـع‎ حجـاب‎ سردادند.

معترضان‎ در بیانیه‎‎ پایانی‎ با اعتـراض‎ بـه قانون‎‎ حجاب‎ آن را تبعیض‎ آمیز خوانـدنـد و اعلام‎ كردند ، این‎‎ قـانـون سبـب‎ طرد دانـش‎ آموزان‎ از مدارس‎ دولتی‎ شده‎ است‎ در این‎‎ حال‎ مسـئولان مـدارس‎ استـراسبـورگ‎ اعلام‎ كردند، هنوز برخی‎ از دانـش‎ آمـوزان‎ برای‎ برداشتن‎ حجاب‎ خود مقاومت‎ می‎كنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo