شهید آوینی

 
آغاز نوزدهمین‎‎ جشنواره‎ بین المللی‎ فیلم‎ كودك‎

نوزدهمین جشنواره‎ بیـن المـللی‎ فیلم‎ های‎ كودك‎ و نوجوان‎ از دیشب‎ كار خـود را در اصفهان‎ آغاز كرد.

نوزدهمین‎ جـشنـواره بین ‎‎المللی‎ فیلم‎های‎ كودك‎ و نوجـوان شـامـل‎ بخش‎ های‎‎ مختـلفی‎ چـون‎‎ سیـنمـای ایـران ، بین‎ الملل‎، آسیا و آثار برگزیده‎ بیسـت‎ و پنج‎ سال‎ سینمای‎ كودك‎ ونوجوان‎ پس‎ از انقلاب‎ است‎.

كودكان‎ و نمایش‎ خانگی‎ ، بزرگداشت‎ محمدرضا سرهنگی‎، كارگردان‎‎ فقید ایران، جلـوه‎ هـای‎ مقاومت‎ كودكان‎ فلسطینی‎‎ و آثاركوتاه‎ نقاشی متحرك‎‎ فنلاند و نمونه‎‎ آثار كوتـاه كـودك و نوجوان‎‎‎ آلمان ازدیگر بخش‎ های‎ این جشنواره‎ است‎.
امسال‎ گزیده‎ای‎‎‎ از آثار برای اقشاری مانند دانشجویان‎‎ رشته‎های‎‎ هنـر ، اعضـای انـجمـن سینمای‎‎‎ جوان‎‎، و اعضای كانون فرهنگی‎ هنر،ی در تالار كتابخانه‎ مركزی‎‎ شهرداری اصـفهـان‎ نمایش‎ داده‎ می‎ شود.

دراین‎‎ جشنواره‎‎ پنجاه و پنج‎ كودك‎ و نوجوان از شهرهای‎ مختلف‎ایران‎‎ بـه‎ عنـوان داور در بخش‎ كودكان‎‎ و نوجوانان حضور دارند . نوزدهمین‎‎ جشنواره‎ بین المللی‎ فیلـم‎ هـای‎ كودكان‎‎ و نوجوانان تا جمعه‎‎ هفدهم‎ مهر ماه در اصفهان‎ ادامه‎ دارد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo